Neperiodická tlač

Astronomické oko

Astronomické okoAutor: Peter Begeni

 
"Autor si vytyčil na první pohled jednoduchý úkol pomoci astronomům-amatérům, kteří se v době internetu a nádherných astronomických snímků, pořizovaných velkými pozemními i kosmickými teleskopy a širokoúhlými kamerami pomocí výkonných čipů CCD, nevzdali potěšení prohlížet si v čím dál tím vzácnější noční tmě oblohu očima, anebo v okuláru relativně malých a často i lehce přenosných dalekohledů."

"Autorovi se v knize podařilo shromáždit a utřídit informace, které poslouží daleko širšímu okruhu čtenářů, než jsou jen hvězdáři-amatéři. Je to fakticky odborná učebnice psaná však jazykem přístupným i laikům, bohatě vyšperkovaná obrázky, fotografiemi i grafy a okořeněná báječnými citáty, anekdotami a bonmoty."
                                                                                                                        Jiří Grygar

 Rozsah publikácie: 302 str.
Publikáciu si môžete objednať u vydavateľa na adrese: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo (tel. 035/2451102, 035/2451109, fax: 035/7602487,  e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. )
Cena: 5,50 EUR

Úvod do dejín astronómie

Autor: Ladislav Druga
Fortunae rota (koleso osudu), ISS a nekonečné hlbiny vesmíru

Astronómia, matka vied, (a s ňou i astrofyzika a kozmológia), prežívajú zlatý vek. Čoraz výkonnejšie prístroje, na Zemi i vo vesmíre, superpočítače, narastajúci počet kvalifikovaných vedcov, spolupracujúcich v medzinárodných tímoch vytvárajú základňu, ktorá produkuje hotovú lavínu neraz prevratných objavov. Náš pohľad na vesmír a naše miesto v ňom sa mení. Učebnice astronómie sa podchvíľou prepisujú.

Záujem verejnosti o astronómiu vzrástol do takej miery, že sa správy o nových objavoch takmer denne objavujú aj v médiách. Novinári, ktorí tieto informácie spracúvajú, i ľudia ktorí ich konzumujú však neraz vnímajú novinky z kozmu mimo kontextu. Historického i odborného. Astronómia je najstaršou a mimoriadne košatou vedeckou disciplínou. Prvé zachované záznamy o astronomických pozorovaniach majú 5000 rokov. Moderná astronómia má viac ako sedemdesiat špecializovaných odborov. Preto publikácia Ladislava Drugu „Úvod do dejín astronómie“ (vydala Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove, 2013), vychádza ako na objednávku.

Čitateľ sa v premyslene komponovanej knihe zorientuje v dejinách astronómie. Dozvie sa o najdôležitejších objavoch modernej astronómie. Získa základné poznatky o histórii astronomického výskumu na území Slovenska. O súčasných astronomických pracoviskách, vedeckých a vzdelávacích, o sieti zariadení popularizujúcich astronómiu (hvezdárne, planetáriá, pozorovateľne i o zväzoch, nadáciách a spoločnostiach obce astronómov/amatérov, ktoré reflektujú vzrastajúci záujem verejnosti.

Publikáciu vhodne dopĺňajú prehľady a registre. Úvod do dejín astronómie je nielen vhodnou pomôckou pre fanúšikov astronómie, ale aj pútavým čítaním pre tých, ktorí sa astronómiou iba oboznamujú. Zážitok z čítania umocňujú početné, v mnohých prípadoch po prvýkrát uverejnené ilustrácie a fotografie.
(EG).

Publikáciu si môžete objednať u vydavateľa na adrese: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo (tel. 035/2451102, fax: 035/7602487, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. ) alebo priamo zakúpiť vo všetkých hvezdárňach a planetáriách na Slovensku.

Cena: 4,- EUR

Základy meteorológie a klimatológie

Základy meteorológie a klimatológieAutori: L. Kulčár a A. Pribullová

Kniha vznikla z aktuálnej potreby oboznámiť študentov Pomaturitného kvalifikačného štúdia astronómie so základmi meteorológie. Má poslúžiť študujúcim porozumieť informáciám o počasí a pri ich využití na prípravu a analýzu svojich pozorovaní. Tento rámec kniha ďaleko presahuje a môže byť učebným vysokoškolským textom v tých prírodovedných odboroch, kde meteorológia nie je ťažiskovým predmetom.
Kniha pozostáva zo siedmych kapitol a príloh: 1) Úvod 2) Z histórie meteorológie 3) Atmosféra Zeme 4) Toky žiarenia v zemskej atmosfére 5) Základné meteorologické prvky 6) Počasie 7) Podnebie
Prílohy obsahujú meteorologické kódy a správy SYNOP a SYRED. Celkový rozsah rukopisu je 154 strán.
Kniha neobsahuje opis meteorologických javov na úrovni matematických modelov, alebo úplný fyzikálny opis atmosférických procesov, sú v nej však opísané spôsoby pozorovania a merania meteorologických prvkov na úrovni klasickej meteorologickej praxe. Preto môže byť veľmi užitočnou príručkou pre začínajúcich, profesionálnych aj amatérskych pozorovateľov. Môže však slúžiť aj záujemcom o meteorológiu z radov verejnosti na oboznámenie sa so základnými pojmami, prístrojmi, meracími postupmi a interpretáciami pozorovaní a tak im pomôcť dôkladnejšie porozumieť informáciám o počasí.

Publikáciu si môžete objednať u vydavateľa na adrese: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo, telefónne číslo: 035/2451109, 035/7602484, 035/2451108; fax: 035/7602487, e-mail: suhlib @suh.sk
Cena: 11 EUR

Príklady z astronómie

Príklady z astronómieAutori: Teodor Pintér, Milan Rybanský

Predkladaná knižka obsahuje 136 príkladov z rôznych oblastí astronómie. Je určená pre pomaturitné štúdium astronómie, ale bude vhodná aj pre začínajúcich vysokoškolákov a pre širokú amatérsku obec.
Ku knižke je priložený CD nosič s niektorými programami pre osobný počítač,  pomocou ktorých je možné jednoducho riešiť mnohé príklady, hlavne zo sférickej astronómie. Podrobný návod na manipuláciu s týmito programami  je priložený na konci knižky. Hlavným príspevkom priloženého CD je katalóg hviezd, odvodený z katalógu Hipparcos, ktorý bol vypracovaný na  základe meraní rovnomennej družice v rokoch 1989 – 1993. Tento obsahuje údaje o viac ako milióne hviezd s presnosťou okolo jednej tisíciny oblúkovej sekundy.
Náš katalóg je výťah z tohto katalógu a prinášame ho v trojakej forme: kat62, kat73 a kat81. Prvý obsahuje údaje o hviezdach do 6,2m (6207 hviezd), druhý do 7,3m (21107 hviezd) a tretí  do 8,1m (45202 hviezd) prepočítané na ekvinokcium J2000,0.  Okrem súradníc obsahujú katalógy magnitúdy, paralaxy, spektrálne typy, označenie, či ide o jednoduchú, alebo násobnú hviezdu, farebný index  B–V a údaje o premennosti hviezdy. Na  priloženom CD sa nachádza aj program,  ktorý  umožňuje  zobraziť príslušnú časť oblohy na obrazovke PC. Opis postupu, ktorý to umožňuje  je uvedený na konci knihy. 
Publikáciu si môžete objednať u vydavateľa na adrese: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo, telefónne číslo: 035/2451109, 035/7602484, 035/2451108; fax: 035/7602487, e-mail: suhlib @suh.sk

Cena: 3,50 EUR


Astronomické minimum

Astronomické minimumAutori: Bohuslav Lukáč, Teodor Pintér, Milan Rybanský, Marián Vidovenec

Predkladaná kniha bola písaná so zámerom pomôcť frekventantom pomaturitného štúdia astronómie ovládnuť vekmi nazhromaždené poznatky v tejto oblasti. Poslúži však aj iným záujemcom so stredoškolským, ba aj s vysokoškolským vzdelaním. Sú v nej zahrnuté klasické postupy zo sférickej astronómie, nebeskej mechaniky a astrofyziky, ale aj výsledky kozmického prieskumu slnečnej sústavy. Opisuje klasické, ale aj najmodernejšie prístroje, ktoré sa využívajú pri tomto prieskume. Obsahuje aj myšlienky modernej kozmológie.
Ku knihe je pripravený kompaktný disk (CD), ktorý  obsahuje množstvo informácií a programov a tieto umožnia čitateľovi absolvovať rôzne výpočtárske postupy. Menovite obsahuje hviezdne katalógy až do 8,1m ( 45 202 hviezd )  s možnosťou zobrazenia, program na juliánske dátovanie, na transformácie súradníc rôznych sústav, na určenie hviezdneho času, na zobrazenie slnečného spektra, na určenie zemepisnej polohy, na určenie efemeríd Slnka a planét aj na spracovanie kresieb slnečnej fotosféry.

Publikáciu si môžete objednať u vydavateľa na adrese: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo, telefónne číslo: 035/2451109, 035/7602484, 035/2451108; fax: 035/7602487, e-mail: suhlib @suh.sk

Cena: 5,15 EURPozorovanie slnečnej fotosféry

Pozorovanie slnečnej fotosféryAutor: RNDr. Ivan Dorotovič, CSc.

Publikácia slúži pozorovateľom Slnečnej fotosféry. Poskytuje základné údaje o Slnku, popisuje zloženie vnútra Slnka a slnečnej atmosféry. Ďalšia kapitola je venovaná slnečnej aktivite. Podstatná časť publikácie je venovaná popisu metód pozorovania slnečnej fotosféry dostupných aj pre amatérskych pozorovateľov.

Rok vydania: 1993

Vydavateľ: Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo

Ďalšie informácie: Publikáciu si môžete objednať u vydavateľa na adrese: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo alebo telefonicky: 035/7602484-6, 035/2451-109; fax: 035/7602487, e-mail: suhlib @suh.sk

Cena: 0,50 EUR (15.-Sk)