Kozmos 2010/3

This is a SEO version of Kozmos 2010/3 Page 30
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Podmienky súťaže Astrofoto 2010

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove vyhlasuje 33. ročník súťaže Astrofoto. Súťaž je určená všetkým amatérom a profesionálom v oblasti astronómie. Všetky kategórie sú bez vekového ohraničenia.
Všetky snímky, digitálne aj klasické fotografie budú hodnotené spoločne. Súťažné práce budú rozdelené do nasledujúcich tematických kategórií:

1. Astronomické snímky
Do tejto kategórie patria astronomické a fotometrické snímky komét, planétok, spektier astronomických objektov, bolidov, slnečnej fotosféry a chromosféry, detaily slnečných škvŕn, seriály snímok premenných hviezd, hviezdokopy, galaxie, hmloviny, Mesiac, planétky, zatmenia a konjunkcie, snímky súhvezdí a pod.

2. Variácie na tému obloha
Táto kategória poskytuje autorom široké pole pôsobnosti. Patria sem snímky z mestského alebo prírodného prostredia, na ktorých je pôsobivo zachytený astronomický alebo atmosférický úkaz či objekt (konjunkcie nebeských telies, ich východy a západy, blesky, dúhy, halové javy a pod.), ako aj snímky dokumentujúce vzťah autora k astronómii (zábery z astronomických podujatí, astronomickej techniky a pod.).

Upozornenie:
– do súťaže sa prijímajú snímky získané resp. urobené v čase od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010,
– ku každej súťažnej práci musí byť priložený formulár, z ktorého jasne vyplynie, že práca a formulár patria k sebe. Formulár je možné stiahnuť aj na internetovej stránke www.suh.sk.
– každý zarámovaný diapozitív označte v ľavom dolnom rohu (pri prehliadaní voľným okom) čiernou bodkou a vložte do osobitného vrecúška alebo obálky,
– digitálne zábery musia byť vo formáte JPG, TIF, BMP a musia mať pripojený súbor s požadovanými údajmi,
– každá súťažná práca musí byť označená tematickou kategóriou, v ktorej sa autor s prácou zúčastňuje.

Rozmery: Čiernobiele fotografie musia mať minimálny rozmer 24×30 cm, pri farebných fotografiách postačí najmenší rozmer 13×18 cm. Prijímame diapozitívy všetkých rozmerov.

Počet prác: Každý autor môže do súťaže poslať 6 súťažných prác. Za súťažnú prácu sa považuje jednotlivá snímka alebo seriál. V seriáli môže byť maximálne 6 snímok. Za seriál sa považuje súbor fotografií, ktoré majú časovú alebo významovú kontinuitu. Každá snímka seriálu musí byť zreteľne označená názvom práce a poradovým číslom od 1 do max. 6 tak, aby bolo jednoznačné, že je súčasťou seriálu. V prípade nesplnenia týchto podmienok budú snímky hodnotené jednotlivo, a nie ako seriál.

Ceny: Víťazné práce budú ocenené finančnými cenami, a to za 1. miesto 150 eur, za 2. miesto 100 eur a za 3. miesto 50 eur. Snímka roka, v prípade, že bude táto cena udelená, bude navyše ohodnotená prémiou 200 eur. Porota si vyhradzuje právo udeliť špeciálnu cenu pre autora do 18 rokov. Porota si tiež vyhradzuje právo neudeliť cenu.

Výsledky: Vyhodnotenie súťaže bude uverejnené v časopise Kozmos 3/2011. Ocenené fotografie sa stávajú majetkom vyhlasovateľa. Diapozitívy (aj ocenené) autorom vrátime po vyžiadaní. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zhotoviť si kópie ocenených prác do archívu súťaže.
Pre zaradenie do súťaže je rozhodujúci dátum podania zásielky, najneskôr 31. 1. 2011.

Práce označené heslom ASTROFOTO posielajte na adresu: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 134, 947 01 Hurbanovo,Slovenská republika

 

Júlové zatmenie Slnka v Pacifiku je výzvou pre cestovateľov ((Mgr. JÚLIUS KOZA, PhD., Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica)
Zdroj: Eclipse Predictions by F. Espenak and J. Anderson, NASA’s GSFC. http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEmono/TSE2010/TSE2010.html
Hviezdna mapa:Stellarium

Viditeľnosť zatmenia a pás totality
V nedeľu 11. júla nastane zatmenie Slnka, ktoré bude pozorovateľné z južných oblastí Tichého oceánu a Južnej Ameriky. Pás totality sa začína v šírom oceáne asi 1 800 km
východne od Nového Zélandu, pokračuje ďalej Pacifikom na východ, a prvou pevninou ležiacou v páse je vulkanický ostrov Mangaia z Cookových ostrovov. Úplné zatmenie len tesne minie ostrov Tahiti vzdialený iba 20 km od severného okraja pásu totality, ktorý pokračuje ďalej na východ k súostroviu Tuamotu. Len pár malých atolov súostrovia leží v páse, no žiadny z nich neposkytuje vhodnú základňu pre pozorovateľov zatmenia...

Tajomstvá Kuiperovho pásu
Vodné planéty
Triton v lete
Votrelec z inej galaxie
Zatmenie Slnka bude v Pacifiku
Urýchľovač LHC opäť pracuje
Aktivita neutrónových hviezd
Ako sa vyvíjali galaxie

FlippingBook page flip extension for Joomla.