Neperiodická tlač

Základy meteorológie a klimatológie - Nie je k dispozícii

Základy meteorológie a klimatológieAutori: L. Kulčár a A. Pribullová

Kniha vznikla z aktuálnej potreby oboznámiť študentov Pomaturitného kvalifikačného štúdia astronómie so základmi meteorológie. Má poslúžiť študujúcim porozumieť informáciám o počasí a pri ich využití na prípravu a analýzu svojich pozorovaní. Tento rámec kniha ďaleko presahuje a môže byť učebným vysokoškolským textom v tých prírodovedných odboroch, kde meteorológia nie je ťažiskovým predmetom.
Kniha pozostáva zo siedmych kapitol a príloh: 1) Úvod 2) Z histórie meteorológie 3) Atmosféra Zeme 4) Toky žiarenia v zemskej atmosfére 5) Základné meteorologické prvky 6) Počasie 7) Podnebie
Prílohy obsahujú meteorologické kódy a správy SYNOP a SYRED. Celkový rozsah rukopisu je 154 strán.
Kniha neobsahuje opis meteorologických javov na úrovni matematických modelov, alebo úplný fyzikálny opis atmosférických procesov, sú v nej však opísané spôsoby pozorovania a merania meteorologických prvkov na úrovni klasickej meteorologickej praxe. Preto môže byť veľmi užitočnou príručkou pre začínajúcich, profesionálnych aj amatérskych pozorovateľov. Môže však slúžiť aj záujemcom o meteorológiu z radov verejnosti na oboznámenie sa so základnými pojmami, prístrojmi, meracími postupmi a interpretáciami pozorovaní a tak im pomôcť dôkladnejšie porozumieť informáciám o počasí.

Publikáciu si môžete objednať u vydavateľa na adrese: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo, telefónne číslo: 035/2451109, 035/7602484, 035/2451108; fax: 035/7602487, e-mail: suhlib @suh.sk
Cena: 11 EUR

Príklady z astronómie

Príklady z astronómieAutori: Teodor Pintér, Milan Rybanský

Predkladaná knižka obsahuje 136 príkladov z rôznych oblastí astronómie. Je určená pre pomaturitné štúdium astronómie, ale bude vhodná aj pre začínajúcich vysokoškolákov a pre širokú amatérsku obec.
Ku knižke je priložený CD nosič s niektorými programami pre osobný počítač,  pomocou ktorých je možné jednoducho riešiť mnohé príklady, hlavne zo sférickej astronómie. Podrobný návod na manipuláciu s týmito programami  je priložený na konci knižky. Hlavným príspevkom priloženého CD je katalóg hviezd, odvodený z katalógu Hipparcos, ktorý bol vypracovaný na  základe meraní rovnomennej družice v rokoch 1989 – 1993. Tento obsahuje údaje o viac ako milióne hviezd s presnosťou okolo jednej tisíciny oblúkovej sekundy.
Náš katalóg je výťah z tohto katalógu a prinášame ho v trojakej forme: kat62, kat73 a kat81. Prvý obsahuje údaje o hviezdach do 6,2m (6207 hviezd), druhý do 7,3m (21107 hviezd) a tretí  do 8,1m (45202 hviezd) prepočítané na ekvinokcium J2000,0.  Okrem súradníc obsahujú katalógy magnitúdy, paralaxy, spektrálne typy, označenie, či ide o jednoduchú, alebo násobnú hviezdu, farebný index  B–V a údaje o premennosti hviezdy. Na  priloženom CD sa nachádza aj program,  ktorý  umožňuje  zobraziť príslušnú časť oblohy na obrazovke PC. Opis postupu, ktorý to umožňuje  je uvedený na konci knihy. 
Publikáciu si môžete objednať u vydavateľa na adrese: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo, telefónne číslo: 035/2451109, 035/7602484, 035/2451108; fax: 035/7602487, e-mail: suhlib @suh.sk

Cena: 3,50 EUR


Astronomické minimum

Astronomické minimumAutori: Bohuslav Lukáč, Teodor Pintér, Milan Rybanský, Marián Vidovenec

Predkladaná kniha bola písaná so zámerom pomôcť frekventantom pomaturitného štúdia astronómie ovládnuť vekmi nazhromaždené poznatky v tejto oblasti. Poslúži však aj iným záujemcom so stredoškolským, ba aj s vysokoškolským vzdelaním. Sú v nej zahrnuté klasické postupy zo sférickej astronómie, nebeskej mechaniky a astrofyziky, ale aj výsledky kozmického prieskumu slnečnej sústavy. Opisuje klasické, ale aj najmodernejšie prístroje, ktoré sa využívajú pri tomto prieskume. Obsahuje aj myšlienky modernej kozmológie.
Ku knihe je pripravený kompaktný disk (CD), ktorý  obsahuje množstvo informácií a programov a tieto umožnia čitateľovi absolvovať rôzne výpočtárske postupy. Menovite obsahuje hviezdne katalógy až do 8,1m ( 45 202 hviezd )  s možnosťou zobrazenia, program na juliánske dátovanie, na transformácie súradníc rôznych sústav, na určenie hviezdneho času, na zobrazenie slnečného spektra, na určenie zemepisnej polohy, na určenie efemeríd Slnka a planét aj na spracovanie kresieb slnečnej fotosféry.

Publikáciu si môžete objednať u vydavateľa na adrese: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo, telefónne číslo: 035/2451109, 035/7602484, 035/2451108; fax: 035/7602487, e-mail: suhlib @suh.sk

Cena: 5,15 EURPozorovanie slnečnej fotosféry

Pozorovanie slnečnej fotosféryAutor: RNDr. Ivan Dorotovič, CSc.

Publikácia slúži pozorovateľom Slnečnej fotosféry. Poskytuje základné údaje o Slnku, popisuje zloženie vnútra Slnka a slnečnej atmosféry. Ďalšia kapitola je venovaná slnečnej aktivite. Podstatná časť publikácie je venovaná popisu metód pozorovania slnečnej fotosféry dostupných aj pre amatérskych pozorovateľov.

Rok vydania: 1993

Vydavateľ: Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo

Ďalšie informácie: Publikáciu si môžete objednať u vydavateľa na adrese: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo alebo telefonicky: 035/7602484-6, 035/2451-109; fax: 035/7602487, e-mail: suhlib @suh.sk

Cena: 0,50 EUR (15.-Sk)

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba amatérskych astronomických ďalekohľadov a fotokomôr

Stavba amatérskych astronomických ďalekohľadov a fotokomôrAutor: RNDr. Ivo Zajonc

Publikácia slúži záujemcom o stavbu vlastného amatérskeho astronomického ďalekohľadu alebo fotokomory.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlas Coeli Novus 2 000.0

Atlas Coeli Novus 2 000.0Autori: Hlad, O., Hovorka, F., Sojka, P., Weiselová, J.

Publikácia nadväzuje na tradíciu Bečvářovho Atlasu Coeli Skalnaté Pleso 1950.0 pripraveného v rokoch 1947 – 1948 na Skalnatom Plese a vydávaného v 50. a 60. rokoch v Československu a neskôr v USA. Na prípravu nového atlasu boli použité nové katalógy, ktoré poskytlo najmä Centre de donnés stellaires Observatoire de Strasbourg - ADC.

Atlas je vytlačený štvorfarebnou ofsetovou technológiou. Jednotlivé druhy objektov sú kvôli dosiahnutiu vyššej prehľadnosti a názornosti farebne rozlíšené. Celá hviezdna obloha je zobrazená na štyridsiatich stranách. Atlas obsahuje viac než 85 000 objektov: hviezdy do 8,3 magnitúdy, premenné hviezdy do jasnosti 8,3 magnitúdy v maxime, všetky novy a supernovy objavené do roku 1994, dvojice izofot Mliečnej cesty pre stredné a okrajové časti, galaxie do 13, 5 magnitúdy vrátane ich tvarov a orientácie, otvorené hviezdokopy do 12.0 magnitúdy, guľové hviezdokopy - 160 dobre dokumentovaných, planetárne hmloviny do 13.0 magnitúdy, difúzne hmloviny, reflexné hmloviny, zvyšky supernov, rádiové zdroje - výber najdôležitejších objektov. Mapy atlasu obsahujú súradnicové siete rovníkového súradnicového systému (rektascenzia, deklinácia) pre ekvinokcium 2 000.0 doplnené sieťami na interpoláciu v období od roku 1900 do 2050 (pre ekvinokciá 1900.0, 1950.0, 2050.0).

Atlas, na ktorého vydaní sa podieľala aj Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove bude na dlhý čas nepostrádateľnou pomôckou pre všetky inštitúcie a jednotlivcov, ktorí sa zaoberajú astronómiou.

Publikáciu vydalo nakladateľstvo a vydavateľstvo ETC Publishing Praha (1998) v spolupráci s Hvezdárňou a planetáriom hl. m. Prahy.

Cena: 33,19 EUR (1000.- Sk)