Kozmos 2010/4

This is a SEO version of Kozmos 2010/4 Page 26
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

20. celoštátny slnečný seminár Papradno20. celoštátny slnečný seminár Papradno (JÚLIUS KOZA Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica; Foto: Ivan Dorotovič)

V dňoch 31. mája až 4. júna sa uskutočnil v hoteli Podjavorník pri Papradne v nádhernom horskom prostredí Javorníkov v okrese Považská Bystrica už jubilejný 20. celoštátny slnečný seminár s medzinárodnou účasťou, ktorý zorganizovala Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo v spolupráci so Slnečnou sekciou Slovenskej astronomickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied. V súlade s názvom a tradíciou seminára bolo jeho cieľom predstaviť výsledky výskumu a novinky z oblasti fyziky Slnka, vzťahov Slnko – Zem, z vybraných oblastí geofyziky a príbuzných odborov, o ktorých referovali špecialisti prevažne zo slovenských a českých astronomických a geofyzikálnych pracovísk. V programe seminára mali svoje miesto aj prezentácie prác študentov a doktorandov astronomických pracovísk, odborných pracovníkov niektorých hvezdární Slovenskej a Českej republiky ako aj výsledky rádioastronómov−amatérov. Nakoľko to bol už jubilejný 20. seminár, zvláštny priestor bol v závere vyhradený aj poohliadnutiu za uplynulými seminármi v štyridsaťročnej histórii. Celkovo bolo na 20. seminári 36 ústnych referátov s trvaním 15 minút, ktoré predstavovali výsledky vlastnej práce a výskumu, rozdelených do tematických blokov pokrývajúcich fyziku slnečnej atmosféry, slnečnú aktivitu a jej cykličnosť, úplné zatmenia Slnka, kozmické počasie, geoaktivitu a prístroje na pozorovanie Slnka.


V dňoch 31. mája až 4. júna sa uskutočnil
v hoteli Podjavorník pri Papradne v nádhernom
horskom prostredí Javorníkov v okrese Považská
Bystrica už jubilejný 20. celoštátny slnečný semi−
nár s medzinárodnou účasťou, ktorý zorganizo−
vala Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo
v spolupráci so Slnečnou sekciou Slovenskej as−
tronomickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii
vied. V súlade s názvom a tradíciou seminára bo−
lo jeho cieľom predstaviť výsledky výskumu
a novinky z oblasti fyziky Slnka, vzťahov Sln−
ko – Zem, z vybraných oblastí geofyziky a prí−
buzných odborov, o ktorých referovali špecialisti
prevažne zo slovenských a českých astronomic−
kých a geofyzikálnych pracovísk. V programe
seminára mali svoje miesto aj prezentácie prác
študentov a doktorandov astronomických pracov−
ísk, odborných pracovníkov niektorých hvez−
dární Slovenskej a Českej republiky ako aj vý−
sledky rádioastronómov−amatérov. Nakoľko to
bol už jubilejný 20. seminár, zvláštny priestor bol
v závere vyhradený aj poohliadnutiu za uply−
nulými seminármi v štyridsaťročnej histórii.
Celkovo bolo na 20. seminári 36 ústnych referá−
tov s trvaním 15 minút, ktoré predstavovali
výsledky vlastnej práce a výskumu, rozdelených
do tematických blokov pokrývajúcich fyziku
slnečnej atmosféry, slnečnú aktivitu a jej cyk−
ličnosť, úplné zatmenia Slnka, kozmické počasie,
geoaktivitu a prístroje na pozorovanie Slnka.

Celoštátny slnečný seminár
Filmové štúdio SDO
Je Slnko výnimočná hviezda?
Chondrity z Thorsbergu
Slovenský meteorit Košice
Najhorúcejšie oblasti vesmíru

FlippingBook page flip extension for Joomla.