Kozmos 2010/4

This is a SEO version of Kozmos 2010/4 Page 42
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Star Party 2010 – meteory.sk (Ján Horňák)

Po úspešnom rádioastronomickom seminári na jeseň minulého roka sa konal meteorársky seminár, ktorého hlavnou náplňou nebolo vychovávať nových pozorovateľov meteorov, ale uviesť ich do problematiky záznamu meteorov pomocou digitálnej techniky. Pozorovanie meteorov je jednou z činností, ktorým sa venujú nielen odborníci, ale hlavne astronómovia−amatéri. Vyhľadávajú lokality s dobrými pozorovacími podmienkami, kam potom vyrážajú na expedície za pozorovaním meteorických rojov. V poslednom období sa na pozorovanie meteorov, a najmä bolidov začala používať videotechnika (CCD kamery), pasívne, ale i aktívne radary.Slnečná aktivita apríl – máj 2010 (Milan Rybanský)

Stále platí: slnečná aktivita je nízka, a ako môžeme vidieť aj na grafe priebehu, počet škvŕn je nízky, Wolfove číslo dosahuje maximálne 30. Na začiatku sledovaného obdobia (v apríli) sa objavila pomerne intenzívna geomagnetická búrka. Vplyv prejavov slnečnej aktivity na Zem sledujú aj mnohé družice. Nedávno sa objavila správa o úspešnom pozorovaní družíc CLUSTER a TC−1: prenikania častíc slnečného vetra do zemskej magnetosféry. Štyri družice Cluster (ESA) sú na obežnej dráhe už 10 rokov. Ony a čínsko−európska družica TC−1 študujú vonkajšiu magnetosféru Zeme – kolíznu plochu so slnečným vetrom. Na obrázku je znázornené, že vo vysokých šírkach pozorujeme „puzdrá“ (casps), kadiaľ najľahšie prenikajú energetické častice do hornej atmosféry, kde pri kolízii s jej atómami spôsobujú polárne žiary. Častice s nižšími energiami sa pohybuju špirálovite okolo magnetických siločiar a do atmosféry nepreniknú – kmitajú medzi tzv. magnetickými zrkadlami, ktoré tvoria intenzívnejšie zemské magnetické pole, bližšie k povrchu, ale ešte nad hornou hranicou atmosféry. Častice s vyššou energiou (protóny – rádove GeV) preniknú do atmosféry v nižších zemepisných šírkach. Objav spomínaných družíc tento pomerne jednoduchý obraz komplikuje. Zistilo sa, že za určitých podmienok aj nízkoenergetické častice môžupreniknúť do atmosféry aj v okolí rovníka. Tieto podmienky vytvorí spolupôsobenie zemského a plazmou vynášaného slnečného magnetického poľa v tzv. rekonekcii. Rekonekcia je fyzikálny proces, pri ktorom kolidujú a prepájajú sa magnetické siločiary polí rôzne ho pôvodu. Proces je vo vesmíre rozšírený od zrodu hviezd cez slnečné erupcie, a ako sa zistilo, aj v malých mierkach, v zemskej magnetosfére. Skúma sa aj v laboratóriách pri pokusoch s riadenou termonukleárnou reakciou.

Celoštátny slnečný seminár
Filmové štúdio SDO
Je Slnko výnimočná hviezda?
Chondrity z Thorsbergu
Slovenský meteorit Košice
Najhorúcejšie oblasti vesmíru

FlippingBook page flip extension for Joomla.