Slnečný seminár 2022

Úvod

 

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove organizuje 26. slnečný seminár s medzinárodnou účasťou, ktorý sa uskutoční  v dňoch 6. - 10. júna 2022 Piešťanoch.   

 

Návratka č. 2

 

26. slnečný seminár je  organizovaný v rámci projektu cezhraničnej spolupráce

Interreg SKHU/1902/4.1/050, STARS CONNECT US: Hviezdy nás spájajú - astronómia bez hraníc.

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

 

 

Cieľ seminára

Cieľom seminára bude prezentovať nové výsledky slnečnej fyziky a z oblasti vzťahov Slnko - Zem ako i poskytnúť prehľad o súčasnom stave vo vybraných oblastiach slnečnej fyziky, geofyziky, meteorológie a klimatológie. Samostatný priestor bude venovaný prezentácii prác študentov a doktorandov univerzitných a akademických pracovísk a výsledkom odbornej a popularizačnej práce hvezdární SR a ČR.

Pozvané referáty, ústne prednesené príspevky i postery by sa mali týkať nasledovných oblastí: fyzikálne javy v slnečnej atmosfére, slnečná aktivita, úplné zatmenia Slnka, kozmické počasie a jeho vplyv na geoaktivitu, meteorologické a klimatické procesy.

Z referátov prednesených na seminári plánuje SÚH vydať Zborník referátov v elektronickej forme na DVD.

Vedecký organizačný výbor seminára

Ivan Dorotovič (predseda), SÚH Hurbanovo a Slnečná sekcia SAS pri SAV; Elena DzifčákováAstronomický ústav AV ČR Ondřejov; Peter GömöryAstronomický ústav SAV Tatranská Lomnica; Šimon Mackovjak, Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice; Ladislav Pastorek, SÚH Hurbanovo; Michal Sobotka, Astronomický ústav AV ČR Ondřejov a Sluneční sekce ČAS; Fridrich Valach, Geomagnetické observatórium Ústavu vied o Zemi SAV, Hurbanovo.

 

Organizátori seminára

 

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove

tel.: +421 (0) 35/2451102 (ústredňa), +421 (0) 35/2451114 (E. Hodálová, priamo), +421 (0) 35/2451115 (I. Dorotovič, priamo),

fax.: +421 (0)35/7602487, e-mail: eleonora.hodalova [at] suh.sk, ivan.dorotovic [at] suh.sk

Lokálny organizačný výbor slnečného seminára

Ivan Dorotovič (predseda), Eleonóra Hodálová, Anna Lovászová, Ladislav Pastorek, Marián Vidovenec

 

Slnečná sekcia Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV

(finančná spoluúčasť pri organizovaní seminára a vydaní Zborníka referátov)

 

Sluneční sekce České astronomické společnosti

(finančná spoluúčasť pri organizovaní seminára a vydaní Zborníka referátov)

26. Országos Napfizikai Találkozó

26. Országos Napfizikai Találkozó 2022

 

Bevezető

 

A Szlovák Központi Csillagvizsgáló (Ógyalla) 2022. június 6-10. között Pöstyénben (Hotel Magnólia) nemzetközi részvétellel rendezi meg a 26. Országos Napfizikai Találkozót.   

 

 A 26. Országos Napfizikai Találkozó az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország határon átnyúló program STARS CONNECT US  - A csillagok összekötnek minket – csillagászat határok nélkül (SKHU/1902/4.1/050) projekt keretén belül valósul meg az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával.

 

 

  

A találkozó célja

A találkozó célja a napfizikában és a Nap-Föld kapcsolat terén elért új eredmények bemutatása, valamint áttekintést nyújtani a napfizika, geofizika, meteorológia és klimatológia egyes területeinek jelenlegi állásáról. Külön teremben kerülnek bemutatásra az egyetemi és egyéb akadémiai munkahelyek diákjainak és doktoranduszainak munkái, valamint a szlovák és cseh csillagvizsgálók szakmai és népszerűsítő munkájának eredményei.

A meghívott dolgozatok, előadások és plakátok a következő területekre fókuszálnak: fizikai jelenségek a szoláris légkörben, naptevékenység, teljes napfogyatkozás, űridőjárás és annak hatása a geoaktivitásra, meteorológiai és éghajlati folyamatok.

A szemináriumon elhangzott előadásokból a Szlovák Központi Csillagvizsgáló elektronikus formában (DVD-n) antológiát tervez kiadni.

 

A szeminárium tudományos szervezőbizottsága

Ivan Dorotovič (elnök), SzKCs Ógyalla és SzCsT Nappal foglalkozó Szakosztálya a SzTA mellett; Elena Dzifčáková, Csillagászati Intézet CsTA Ondřejov; Peter Gömöry, Csillagászati Intézet SzTA Tátralomnic; Šimon Mackovjak, Kísérleti Fizikai Intézet SzTA, Kassa; Ladislav Pastorek, SzKCs Ógyalla; Michal Sobotka, Csillagászati Intézet CsTA Ondřejov  és a CsCsT Nappal foglalkozó Szekciója; Fridrich Valach, A Földtudományi Intézet Geomágneses Obszervatóriuma SzTA, Ógyalla.

 

A szeminárium szervezői

Szlovák Központi Csillagvizsgáló (Ógyalla)

tel.: +421 (0) 35/2451102 (központ), +421 (0) 35/2451114 (E. Hodálová), +421 (0) 35/2451115 (I. Dorotovič), fax.: +421 (0)35/7602487, e-mail: eleonora.hodalova [at] suh.sk, ivan.dorotovic [at] suh.sk

 

A szeminárium helyi szervezőbizottsága

Ivan Dorotovič (elnök), Eleonóra HodálováAnna Lovászová, Ladislav Pastorek, Marián Vidovenec

 

A Szlovák Tudományos Akadémia mellett működő Szlovák Csillagászati Társaság Nappal foglalkozó Szekciója (a szeminárium szervezésében és az antológia kiadási költségében való anyagi társfinanszírozás)

 

A Cseh Csillagászati ​​Társaság Nappal foglalkozó Szekciója (a szeminárium szervezésében és az antológia kiadási költségében való anyagi társfinanszírozás)