Hlavné Menu

Operačný program Informatizácia spoločnosti

 

Cena ministerky kultúry SR za rok 2020 za kat. b) – oblasť kult. dedičstva a kult.-osvet. činnosti

Štatút 29. ročníka "Čo vieš o hviezdach?"

Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo

Štatút 29. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže

 

Čo vieš o hviezdach?

 

Vyhlasovateľ: Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami a planetáriami, astronomickými kabinetmi, osvetovými strediskami, centrami voľného času a regionálnymi kultúrnymi centrami

 

Podmienky: Súťažiť sa bude v troch kategóriách:

1. kategória - žiaci základných škôl 4.- 6. ročník a 1. ročník 8 - ročného gymnázia

2. kategória- žiaci základných škôl 7.- 9. ročník a 2.- 4. ročník 8 - ročného gymnázia a 1. ročník 5 – ročného gymnázia

 

3. kategória- žiaci stredných škôl, gymnázií a 5.- 8. ročník 8 - ročného gymnázia a 2. – 5. ročník 5 – ročného gymnázia

 

 

 

Súťaž je určená pre jednotlivcov, všetkých záujemcov o astronómiu. Obsahovú náplň budú tvoriť otázky z nasledujúcich okruhov: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmonautických prostriedkov v astronómii.

 

Priebeh súťaže:

Súťaž bude trojstupňová:

I. Okresné, resp. regionálne kolá

Organizačne zabezpečia:

hvezdárne, astronomické kabinety, osvetové strediská, centrá voľného času, regionálne kultúrne centrá

 

II. Krajské kolá

Organizačne zabezpečia:

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove – Nitriansky kraj

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove – Bratislavský kraj

Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika Hlohovec – Trnavský kraj

Hvezdáreň v Partizánskom – Trenčiansky kraj

Hvezdáreň v Žiline – Žilinský kraj

Hvezdáreň v Banskej Bystrici organizačná súčasť KHaP M. Hella v Žiari nad Hronom – Banskobystrický kraj

Hvezdáreň Michalovce – Košický kraj

Hvezdáreň a planetárium v Prešove – Prešovský kraj

 

III. Celoslovenské kolo

Organizačne zabezpečí Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove

Postupový kľúč:

Do krajských kôl budú postupovať jednotlivci umiestnení na 1. až 3. mieste v okresných resp. regionálnych kolách. Do celoslovenského kola budú postupovať umiestnení na 1. až 3. mieste v krajských kolách.

Porota:

1. Pre okresné kolá menuje porotu organizátor okresného kola v príslušnom okrese.

2. Pre krajské kolá menuje minimálne trojčlennú porotu organizátor krajského kola v príslušnom kraji pre každú kategóriu zvlášť.

3. Pre celoslovenské kolo menuje päťčlennú porotu generálny riaditeľ Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove pre každú kategóriu zvlášť.

 

Kompetencie poroty:

Porota hodnotí odpovede jednotlivých súťažiacich podľa bodového systému, ktorý odsúhlasila na základe návrhov organizátorov príslušných kôl súťaže. Kontroluje správnosť zadaných úloh a po konzultácii s organizátorom príslušného kola ich schvaľuje. Vyhlasuje víťazov súťaže.

 

Termíny:     Okresné kolo: do konca marca 2019 (presný termín vyhlasuje okresný organizátor)

 

Krajské kolo: do konca apríla 2019 (presný termín a miesto konania bude oznámený na okresnom kole)

 

Celoslovenské kolo:

Presný termín a miesto konania finále oznámi SÚH organizátorom krajských kôl najneskôr do konca marca 2019.

 

Tieto termíny sú záväzné pre všetkých organizátorov!

 

Ceny: Ceny pre všetky kategórie a kolá zabezpečia organizátori príslušných kôl.

 

Priebeh súťaže:

Okresné resp. regionálne kolo

pozostáva z dvoch, eventuálne troch nezávislých častí:

1. Riešenie písomných úloh a príkladov v počte 5 – 10

2. Riešenie „slepej“ hviezdnej mapy

3. Ústne kolo

Priebeh okresného kola je v plnej kompetencii okresných organizátorov.

 

Krajské kolo

pozostáva z dvoch, eventuálne troch nezávislých častí:

1. Riešenie písomných úloh a príkladov v počte 5 – 10

2. Riešenie „slepej“ hviezdnej mapy

3. Ústne kolo

Priebeh krajského kola je v plnej kompetencii krajských organizátorov.

 

Celoslovenské kolo

pozostáva zo štyroch nezávislých častí:

1. Riešenie písomných úloh a príkladov v počte 3 – 10

2. Riešenie „slepej“ hviezdnej mapy

3. Riešenie testu z histórie astronómie

4. Ústne kolo

Mimosúťažné úlohy v planetáriu zamerané na orientáciu na oblohe (v prípade dostupnosti planetária)

 

Z rozhodnutia poroty môže byť niektorá časť redukovaná v závislosti od náročnosti úloh.

 

Zadávanie úloh:

Úlohy do jednotlivých kôl navrhujú ich organizátori a schvaľuje ich porota v príslušnom kole.

 

Ubytovanie a doprava:

Pre okresné a krajské kolá sa ubytovanie pre súťažiacich nezabezpečuje, rozhodnutie o náhrade cestovných výloh je plne v kompetencii organizátorov okresných a krajských kôl.

 

Pre celoslovenské kolo bude pre súťažiacich a doprevádzajúcu osobu zabezpečené ubytovanie, na základe formulára, ktorý súťažiaci obdrží na krajskom kole. Stravovanie organizátor nezabezpečuje.

Cestovné lístky Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) zabezpečí organizátor súťaže len pre doprevádzajúcu osobu na základe formulára, ktorý súťažiaci obdrží na krajskom kole. Každé dieťa môže doprevádzať len jedna osoba.

Cestovné lístky pre súťažiacich organizátor nezabezpečuje, nakoľko súťažiaci (žiaci a študenti) majú nárok na bezplatné cestovné lístky prostredníctvom ŽSR. Pre tento účel je potrebné si vopred na ŽSR vybaviť preukaz pre žiakov a študentov  a v dostatočnom časovom predstihu si zabezpečiť bezplatný cestovný lístok.

 

Mgr. Marián Vidovenec

generálny riaditeľ SÚH