Svieťme si na cestu...nie na hviezdy

Výsledky 7. ročníka fotografickej súťaže „Svieťme si na cestu...nie na hviezdy“

Napísal: Pavol Rapavý

U niektorých súťažných prác bolo ich zaradenie do danej kategórie otázne, či priam nesprávne. Časť autorov, zvlášť v kategórii Správne svetlo a Variácie na tému svetlo a tma, pozabudla na tému fotosúťaže, ktorá je o vhodnom a nevhodnom osvetľovaní. Niektorým fotografiám by značne bola pomohla aj vhodnejšia kompozícia, prípadne orez. U Variácií na tému svetlo a tma podmienky fotosúťaže umožňujú aj fotomontáž, čo autori využili len minimálne. No práve tu je široká možnosť invencie, ktorá s vhodným popisom zaujme.

Čítať ďalej: Výsledky 7. ročníka fotografickej súťaže „Svieťme si na cestu...nie na hviezdy“

Svieťme si na cestu... nie na hviezdy 2017

 

7 . ročník fotosúťaže „Svieťme si na cestu... nie na hviezdy“

Súťaž bola uzavrená k 31. 10. 2017, všetkým účastníkom zatiaľ ďakujeme!

 

Slovenská ústredná hvezdáreň v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov-Hvezdáreň v Rimavskej SoboteSlovenskou astronomickou spoločnosťou pri SAV vyhlasuje 7. ročník medzinárodnej fotografickej súťaže so zameraním na problematiku svetelného znečistenia.

Cieľom súťaže je osveta v oblasti problematiky svetelného znečistenia a propagácia správneho svietenia. Organizátori chcú aj takto upozorniť na tento vážny environmentálny problém súčasnej civilizácie. Fotografie budú použité pri propagácii nutnosti zachovania nočného životného prostredia.

 

Uzávierka súťaže: 31. 10. 2017

Súťažné kategórie

1. Ako rozhodne nesvietiť

Snímky zachycujúce nesprávne svietenie. Napríklad nevhodné, aj keď niekedy oku lahodiace, nasvietenie budov, komunikácií, reklamných plôch... Dokumentácia bezúčelného plytvanie energiou, vrátane ukážok nevhodných svietidiel.

2. Správne svetlo

Snímky správneho osvetlenia, ktoré svieti tam, kam má, neoslňuje a je šetrné k nočnému životnému prostrediu. Správne typy svietidiel a osvetlenia.

3. Variácie na tému svetlo a tma

Úplne otvorená kategória, umožňujúca autorom široké pole pôsobnosti, kde môžu uplatniť svoju invenciu. Aj tu je však potrebné myslieť na cieľ fotosúťaže.

Pozn.: v 1. a 2. kategórii nie sú dovolené fotomontáže.

 

Ceny

1. miesto:  100 €

2. miesto:    60 €

3. miesto:    30 €

V každej kategórii budú finančne ocenené prvé tri miesta o ktorých rozhodne porota do konca novembra. Porota má právo niektorú z finančných cien neudeliť.

Výsledky budú uverejnené na internetových stránkach organizátorov súťaže a v časopise Kozmos. Výhercovia a účastníci budú informovaní e-mailom.

 

Cena divákov. Organizátori súťaže umožnia, po vyhodnotení porotou, hlasovať aj širokej verejnosti z výberu zaslaných fotografií. Ocenený Cenou divákov (fotografia s najvyšším počtom hlasov) získa vecnú cenu od sponzora súťaže (TROMF Banská Bystrica) a traja vylosovaní hlasujúci ročné predplatné časopisu Kozmos.

 

Podmienky súťaže
 • súťaže sa môže zúčastniť súťažiaci bez obmedzenia veku a štátnej príslušnosti
 • fotografiu môže poslať len autor snímky
 • maximálny počet prác v jednej kategórii je 5. Za súťažnú prácu sa považujú jednotlivé snímky alebo seriál, ktorý môže mať najviac 5 snímok. Každá fotografia seriálu musí byť zreteľne označená, že je jeho súčasťou.
 • snímky (minimálne 1600 bodov na dlhšej strane) sa posielajú v elektronickej forme (formát jpg, tif, bmp, png) na adresu: svietme@suh.sk. Maximálna veľkosť jedného e-mailu je 5 MB..
 • maximálna veľkosť jedného e-mailu je 5 MB.
 • každá súťažná práca musí mať pripojený formulár s rovnakým názvom (bez diakritiky) ako súťažná práca. Je stiahnuteľný vo formáte ODT alebo DOCX.

Všeobecné podmienky

 • účastník súťaže vyhlasuje, že je autorom fotografie, že má neobmedzené právo poskytovať ju ďalším osobám a súhlasí s podmienkami fotosúťaže
 • fotografie sa stávajú majetkom organizátorov, ktorí si vyhradzujú právo nakladať s nimi podľa vlastného uváženia a použiť ich na nekomerčné účely aj bez ďalšieho súhlasu účastníka súťaže, avšak s uvedením jeho autorstva a zachovaním autorských práv
 • účastník súťaže súhlasí so zverejnením svojho mena v rámci vyhlásenia výsledkov súťaže
 • fotografie môžu  byť zaradené do nekomerčnej fotobanky svetelného znečistenia. Komerčné použitie fotografie je možné len so súhlasom autora.
 • účastník súťaže dobrovoľne vyjadruje svoj súhlas so spracovaním ním zaslaných osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Správcom osobných údajov je Slovenská ústredná hvezdáreň.

 

Sponzor súťaže: TROMF Banská Bystrica

Svieťme si na cestu...nie na hviezdy 2015

5 . ročník fotosúťaže „Svieťme si na cestu... nie na hviezdy“

 

Slovenská ústredná hvezdáreň v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov, Hvezdáreň v Rimavskej SoboteSlovenskou astronomickou spoločnosťou pri SAV vyhlasuje 5. ročník medzinárodnej fotografickej súťaže so zameraním na problematiku svetelného znečistenia.

Cieľom súťaže je osveta v oblasti problematiky svetelného znečistenia a propagácia správneho svietenia. Organizátori chcú aj takto upozorniť na tento vážny environmentálny problém súčasnej civilizácie. Fotografie budú použité pri propagácii nutnosti zachovania nočného životného prostredia.

 

Uzávierka súťaže: 31. 10. 2015

 

Čítať ďalej: Svieťme si na cestu...nie na hviezdy 2015

Výsledky 5. ročníka fotografickej súťaže „Svieťme si na cestu...nie na hviezdy“

Do 5. ročníka medzinárodnej fotografickej súťaže „Svieťme si na cestu...nie na hviezdy“  sa zapojilo 43 autorov, ktorí zaslali 177 fotografií. Nakoľko tento rok je Medzinárodným rokom svetla, bola  pri tejto príležitosti vyhlásená aj samostatná kategória s množstvom invenčných fotografií.

 

 

Porota teda tento rok hodnotila práce v kategóriách:

 1. Ako rozhodne nesvietiť
 2. Správne svetlo
 3. Variácie na tému svetlo a tma
 4. Rok svetla

Prekvapenie v počte fotografií zaradených do jednotlivých kategórií sa ani tento rok nekonalo. Najmenej, len 10, sa venovalo správnemu osvetleniu, no aj tu boli problémy s tým, ako autori danú tému pochopili. Kategória Správne svetlo je venovaná správnemu osvetľovaniu, no ako sa zdá, vhodných príkladov je u nás stále ešte veľmi málo a tak bola tu bola udelená len jedna cena.

Čítať ďalej: Výsledky 5. ročníka fotografickej súťaže „Svieťme si na cestu...nie na hviezdy“